Regulamin

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP.

 

1.1.          System internetowy I-RYS (zwany dalej: systemem I-RYS), który działa pod adresem http://irys.igepa.com.pl jest własnością Igepa Polska sp. z o.o.

1.2.          Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym I-RYS, w szczególności zakupu płyt z tworzyw sztucznych oraz ich rozkroju.

1.3.          Definicje:

1.3.1.    Administrator systemu I RYS:  Igepa Polska sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie,  przy ul. Al. Pokoju 18B, 31-564 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000047581 (dalej również jako Igepa Polska).

1.3.2.    Klient - przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego oraz inne ułomne osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą i będące kontrahentem Igepa.

1.3.3.    Płyty – płyty z tworzyw sztucznych, będące w ofercie Igepa Polska

1.3.4.    Zamówienie – złożenie za pośrednictwem systemu I-RYS zlecenia zakupu płyt z tworzyw sztucznych, będących w ofercie Igepa Polska, wraz z jednoczesnym zleceniem usługi  ich optymalizacji -  rozkroju.

1.3.5.    Optymalizacja – usługa polegająca na dostosowaniu zakupionych płyt z tworzyw sztucznych do oczekiwań Klienta, zgodnie z wprowadzonymi przez Niego wymiarami.

1.3.6.    Konto - oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym pozwalający dostęp i korzystanie z systemu I-RYS.

 

2.      ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

 

2.1.          System internetowy I –RYS służy do zakupu płyt z tworzyw sztucznych poprzez zlecenie optymalizacji rozkroju, tj. usługę rozkroju i cięcia płyt z tworzyw sztucznych. Za pomocą systemu I-RYS nie można dokonywać zakupu płyt z tworzyw sztucznych bez zlecenia usługi optymalizacji.

2.2.          Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego I-RYS  i akceptuje jego treść.

2.3.          Do korzystania z systemu I-RYS uprawniony jest jedynie Klient. Podstawowym warunkiem korzystania z systemu I-RYS jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji, następnie złożenie wniosku o utworzenie konta i uzyskanie dostępu do indywidualnego konta po przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej przez Administratora systemu. Igepa Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy utworzenia Klientowi konta  z uwagi na niespełnienie przesłanek wskazanych powyżej, jak również z uwagi na przebieg dotychczasowej współpracy.

2.4.          Założenie konta jest warunkiem koniecznym do korzystania z systemu I-RYS, w tym do zakupu płyt z tworzyw sztucznych oraz zlecenia ich optymalizacji w drodze rozkroju. Złożenie zamówienia oraz zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.

2.5.          Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zamówienia wprowadzane za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją.

2.6.          Klient odpowiada za wprowadzone zlecenie optymalizacji, tj.: wybrany materiał, wymiary długości i szerokości formatki, ilość formatek, zgodność z kierunkiem struktury materiału.  Igepa Polska sp. z o.o. nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zamówienia.

2.7.          Zarejestrowany Klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji za pośrednictwem Systemu I-RYS. Optymalizacje wprowadzane do systemu internetowego I-RYS służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia zakupu płyt z tworzyw sztucznych wraz z usługą ich rozkroju. Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez Administratora systemu internetowego I-RYS.

2.8.          W przypadku, gdy Klient wykorzystuje system I-RYS do optymalizacji, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, Administrator ma prawo czasowego cofnięcia Klientowi dostępu do systemu internetowego I-RYS, do momentu wyjaśnienia przyczyn braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie I-RYS.

2.9.          Przyjęcie  złożonego za pośrednictwem systemu internetowego I-RYS  zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Biuro Obsługi Klienta VISCOM Igepa Polska sp. z o.o.

2.10.       Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, w szczególności poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji wyłącznie do złożenia zamówienia. Po przesłaniu zamówienia do realizacji przez Igepa Polska, brak jest możliwości dokonania w nim jakichkolwiek zmian przez Klienta.

2.11.       W przypadku złożenia przez Klienta błędnego bądź wypełnionego jedynie w części formularza zamówienia, co prowadziło będzie do braku możliwości realizacji zamówienia, Igepa Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo pozostawienia formularza bez rozpoznania. Przedmiotowe zamówienia nie zostaną potwierdzone przez Administratora systemu, o pozostawieniu zamówienia bez rozpoznania Igepa Polska nie informuje Klienta.

2.12.       Klient składając zamówienie ma prawo zgłoszenie żądania dostarczenia wraz z zamówieniem pozostałości płyt z tworzyw sztucznych tzw. odpadu po wykonaniu usługi rozkroju. Takie żądanie musi zostać wskazane w formularzu zamówienia. Brak zgłoszenia takiego wniosku we wskazanym dokumencie skutkuje brakiem możliwości dostarczenia pozostałości materiałów po usłudze. Wnioski zgłoszone po złożeniu zamówienia zostaną pozostawione bez rozpoznania.

2.13.       Igepa Polska sp. z o.o. do każdego zamówienia wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

2.14.       Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Igepa Polska. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia o jego statusie, co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej realizacji zamówienia, bądź jego anulowaniu.

2.15.       W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w systemie internetowym I-RYS klient informowany jest o statusie zamówienia.  W ramach profilu Klienta systemu internetowego I-RYS  każdy Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomości dotyczące statusu złożonych przez Niego zamówień, w tym optymalizowanych przez niego płyt.

2.16.       Igepa Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo usunięcia konta Klienta w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 3.      WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW

 

3.1.          Cena:

3.1.1.             Płyty zbywane są po cenach ujawnionych w ramach indywidualnego Cennika każdego z Klientów, ceny usług świadczonych przez spółkę Igepa Polska w ramach systemu I-RYS również mają charakter indywidualny i podawane są przez opiekuna Klienta z BOK.

3.1.2.             Końcowy koszt usługi potwierdzany jest po złożeniu zamówienia.

3.1.3.             Jeśli nie było innych ustaleń to wartość płyt liczona jest po cenie z Cennika Igepa Polska obowiązującego w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury VAT).

3.1.4.             W przypadku, gdy cena sprzedaży została określona w walucie innej niż polski złoty, to cena na fakturze będzie równowartością tej waluty w polskich złotych przeliczonej wg kursu sprzedaży waluty obowiązującej w Tabeli A NBP w dniu poprzedzającym wystawienie faktury.

3.2.          Opłaty dodatkowe:

3.2.1.             Składając zamówienie Kupujący akceptuje poniższe opłaty dodatkowe:

a)     Opłata dystrybucyjna - opłata doliczana na fakturze do wartości płyt, które są dostarczone z magazynów Igepa Polska.

b)    Opłata za minimum logistyczne - opłata umieszczana na fakturze, jeśli wartość zamówionych płyt w jednej dostawie jest niższa od obowiązującego minimum zamówienia dla dostawy bezpłatnej.

c)   Opłata za usługi dodatkowe (cięcie, transport, serwis i inne) umieszczana jest na fakturze.

3.2.2.             Informacje o aktualnej wysokości opłat dodatkowych są dostępne u przedstawicieli Igepy Polska.

3.3.          Warunki płatności.

3.3.1.             Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży. Terminy płatności drukowane są na fakturach. Spółka Igepa Polska zastrzega sobie prawo dostosowania terminu i wysokości kredytu kupieckiego do sytuacji finansowej Klienta. Igepa Polska ma również prawo do żądania dostarczenia gwarancji lub przedpłaty na poczet zamówionego towaru.

3.4.          Opóźnienie w terminie płatności.

3.4.1.             W przypadku przekroczenia podanego na fakturze terminu płatności spółka Igepa Polska ma prawo do: doliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości aktualnej stopy odsetek ustawowych; żądania natychmiastowego uregulowania wszystkich rachunków, w tym również o późniejszym terminie płatności; żądania dokonania przedpłaty na wszystkie przyjęte, ale jeszcze niezrealizowane zamówienia.

3.5.           Zastrzeżenie własności sprzedanych płyt.

3.5.1.             Zastrzeżenie prawa własności sprzedanych płyt obowiązuje do momentu jego całkowitego spłacenia przez Klienta. Do tego czasu płyty dostarczone przez spółkę Igepa Polska do Klienta należy traktować jako towar zdeponowany. Zastrzeżenie to nie modyfikuje w żaden sposób postanowień, dotyczących rozkładu ciężaru ryzyka. Klient ma obowiązek ubezpieczyć zdeponowane płyty od ognia i innych zdarzeń losowych.

3.5.2.             W wypadku, gdy identyfikacja płyt dostarczonych przez Igepa Polska nie jest możliwa, przyjmuje się, że spółka Igepa Polska może określić płyty o takiej samej specyfikacji oraz wartości odpowiadającej wierzytelności spółki Igepa Polska. Aby ułatwić identyfikację płyt zabrania się Klientowi usuwania jakichkolwiek oznaczeń charakteryzujących towar do momentu jego zużycia.

3.5.3.             Wyraźnie zabrania się Klientowi odsprzedaży lub jakiejkolwiek transformacji płyt, jeżeli jest wiadomo, że ewentualny spór rozstrzygany będzie na drodze sądowej. Igepa Polska zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i przejęcia płyt zastrzeżonych własnością, jeżeli rachunek za płyty nie został uregulowany przez Klienta po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

3.6.          W sytuacji, gdy Igepa Polska przejmie przetworzone płyty i odsprzeda je osobom trzecim, ma prawo do zatrzymania tej części uzyskanych w ten sposób dochodów, która odpowiada wartości płyt powiększonej o należne odsetki za opóźnienie i koszty sprzedaży. Powstała ewentualnie różnica będzie przekazana Klientowi lub innym osobom do tego upoważnionym.

3.7.          Termin dostawy.

3.7.1.             Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia termin dostawy nie został potwierdzony na konkretny dzień jako bezwzględnie obowiązujący, to każdy podawany termin dostawy należy traktować jako przybliżony.

3.8.          Rozkład ciężaru ryzyka.  

3.8.1.             W wypadku wysłania płyt przez przewoźnika wszelkie korzyści oraz ciężary związane z przesłanymi płytami oraz niebezpieczeństwo ich  przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta w momencie przekazania płyt przez Igepa Polska przewoźnikowi.

3.8.2.             W przypadku odbioru płyt przez Klienta własnymi środkami transportu, po potwierdzeniu odbioru na dokumencie wydania wszelkie korzyści i ciężary związane z płytami, szczególnie możliwość utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Klienta w momencie wydania płyt z magazynu Igepa Polska.

3.8.3.             Jeżeli po potwierdzeniu odbioru na dokumencie wydania Klient stwierdzi różnicę pomiędzy cechami lub ilością płyt dostarczonych, a wartościami określonym w dokumentach przewozowych lub spostrzeże fizyczne uszkodzenia płyt, to jest zobowiązany do natychmiastowego wniesienia swoich zastrzeżeń do egzemplarza listu przewozowego. Kopia podpisanego listu przewozowego powinna być niezwłocznie dostarczona spółce Igepa Polska w celu określenia odpowiedzialności przewoźnika.

3.9.       Brak możliwości dostawy.

3.9.1.           Fakt przyjęcia zamówienia do realizacji nie wiąże spółki Igepa Polska w sytuacji, gdy z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności z powodu działania siły wyższej (opóźnienia dostawców, strajki, powódź, huragan, śnieżyca, trzęsienie ziemi, sztorm, epidemie, pandemie, ataki terorystyczne, wojny, a także zjawiska o charakterze loklanym: pożar, katastrofa drogowa itp.) oraz zachowań Klienta lub osób trzecich (dostawców, przewoźników itp.) dostarczenie i sprzedaż płyt jest niemożliwa.

3.9.2.           Przyjęcie zamówienia nie wiąże spółki Igepa Polska również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Klienta wobec Igepa Polska na dzień realizacji dostawy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego przyznanego Klientowi przez spółkę Igepa Polska albo gdy Klient opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz spółki Igepa Polska.

3.10.        Brak odbioru lub odmowa przyjęcia płyt.

3.10.1.           Zamówienia konfekcjonowane, tj.  cięte indywidualnie, zgodnie ze zleceniem optymalizacji Klienta, towar dostarczony zgodnie z optymalizacją wprowadzoną przez Klienta i zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem za pośrednictwem systemu  I-RYS – w przypadku braku wad jakościowych, ilościowych, czy braku błędów w wydaniu towaru – nie podlega zwrotowi lub odmowie przyjęcia towaru przez Klienta.

3.10.2.           W sytuacji, gdy Klient odmawia przyjęcia zamówionych płyt ciętych już po złożeniu zamówienia a przed jego dostawą, a usługa cięcia została już wykonana, spółka Igepa Polska ma prawo do wystawienia faktury VAT na zamówiony towar i usługę cięcia.

3.10.3.           W takim przypadku spółka Igepa Polska ma prawo obciążyć Klienta kosztami wynikłymi z braku terminowego odbioru (koszty magazynowania, transportu, itd.).

3.11.       Spółka Igepa Polska zastrzega, że w płytach mogą wystąpić tolerancje gramatury, grubości, formatu, kolorystyki oraz wagi i ilości arkuszy na palecie z tą uwagą, że ich zakres zależy od tolerancji stosowanych przez danego producenta. Igepa Polska udostępni na życzenie Klienta informacje dotyczące tolerancji stosowanych przez danego producenta.

Do realizacji zamówienia zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Sprzedaży, które są pod podanym linkiem i dostępne na naszej stronie www:

https://www.igepa.pl/firma/ogolne-warunki-sprzedazy

 

4.      REKLAMACJE I GWARANCJE

 

4.1.          Reklamacje w ramach systemu I- RYS:

4.1.1.             Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sytuacji niedopełnienia przez Igepa Polska  swoich obowiązków wynikających z Regulaminu, w szczególności w sytuacji, gdy usługi nie są świadczone lub świadczone są wadliwe.

4.1.2.             W celu złożenia reklamacji należy przesłać informację o okolicznościach dotyczących reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia naruszeń, żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Igepa Polska, nazwę Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację (jeżeli są odmienne od danych zawartych w systemie).

4.1.3.             Igepa Polska może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie danych dotyczących zgłoszenia, jeśli informacje te są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Nieuzupełnienie informacji skutkuje pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.

4.1.4.             Igepa Polska ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania we właściwej postaci. Odpowiedź na reklamację udzielana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Klienta. Igepa Polska zastrzega prawo do wydłużenia okresu rozpatrzenia reklamacji, jeśli wymaga to zebrania dodatkowych informacji, o czym reklamujący zostanie poinformowany.

4.1.5.             Reklamację można złożyć elektronicznie u opiekuna handlowego, jak również przesłać na adres poczty elektronicznej Spółki: igepa24@igepa.pl.

4.2.         Ogólne warunki dotyczące reklamacji towarów i dostaw towarów oraz warunki gwarancji przy sprzedaży zawarte są w OWS dostępnym na stronie www i zamieszczonym powyżej pod linkiem.

4.2.1.             Reklamacja nie może dotyczyć następstw nieodpowiedniego bądź błędnego wypełnienia formularza zamówienia przez Klienta skutkującego wykonaniem usługi optymalizacji niezgodnie z zamierzeniem Klienta.

4.2.2.             Jeżeli podczas odbioru zamówienia Klient stwierdzi rozbieżności jakościowe lub ilościowe w stosunku do dokumentów dostawy lub widoczne uszkodzenia opakowań, to jest on zobowiązany do jednoczesnego spełnienia obu poniższych warunków:

a)     naniesienia swoich uwag na dokumencie dostawy w obecności kierowcy lub kuriera, oraz

b)     oraz niezwłoczne zgłoszenia spółce Igepa Polska swoich zastrzeżeń, wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni od daty dostawy.

4.2.3.             W przypadku dostaw kurierskich, jeżeli Klient stwierdzi uszkodzenia płyt dopiero po otwarciu nienaruszonego opakowania transportowego, to jest on zobowiązany do powiadomienia o tym spółkę Igepa Polska i wypełnienia oraz wysłania formularza reklamacyjnego nie później niż 3 dni od daty doręczenia przesyłki.

4.2.4.             Po dokonaniu odbioru płyt Klient ma obowiązek składować go w sposób zgodny z normami odpowiednimi dla danego rodzaju materiału tak, aby jego pierwotne właściwości nie zostały naruszone.

4.2.5.             Jeżeli po rozpoczęciu procesu przetwarzania Klient stwierdzi wadę jakościową płyt uniemożliwiającą ich przetworzenie, to powinien:

a)     natychmiast przerwać proces przetwarzania i niezwłocznie poinformować przedstawiciela spółki Igepa Polska o stwierdzonej wadzie, a także umożliwić sprawdzenie na miejscu warunków składowania i przetwarzania. Dalsza obróbka reklamowanego towaru możliwa jest jedynie po otrzymaniu od spółki Igepa Polska pisemnej zgody na jej kontynuację.

b)     w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych dostarczyć spółce Igepa Polska wypełniony formularz reklamacyjny wraz z niezbędnym materiałem dowodowym, zgodnie z procedurą reklamacyjną spółki Igepa Polska dostępną u jego przedstawicieli lub na www.igepa.pl, a w szczególności:

-udostępnić próbki towaru niezbędne do wykonania ekspertyz wraz z fabrycznymi etykietami produktu,

-dostarczyć spółce Igepa Polska przetworzone dowody rzeczowe z widocznymi wadami oraz niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki oraz warunków, w których płyty zostały przetworzone.

4.2.6.             Reklamacje dotyczące jakości dostarczonych płyt mogą być zgłaszane nie później niż po upływie 2 miesięcy od daty dostawy.

4.2.7.             W każdym przypadku reklamacja może zostać uznana tylko wtedy, jeżeli łączna ilość przetworzonych płyt nie przekracza 10 % ich dostarczonej ilości. Przetworzenie większej niż 10 % ilości oznacza akceptację jakości dostarczonej partii płyt.

4.2.8.             Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest postawienie do dyspozycji spółki Igepa Polska zarówno tej części płyt, która została już przetworzona, jak też nieprzetworzonej partii reklamowanych płyt w oryginalnych opakowaniach.

4.2.9.             W przypadku uznania reklamacji Igepa Polska zobowiązuje się do wymiany płyt na wolne od wad w najkrótszym możliwym terminie, bądź do zwrotu równowartości reklamowanych płyt.

4.2.10.           Wysokość kwoty reklamacji nie może przewyższać wartości reklamowanego towaru.

4.2.11.           Złożenie reklamacji w żadnym wypadku nie zwalania Klienta od obowiązku zapłaty za zakupione płyty.

 

5.      INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

5.1.              Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „RODO”, informujemy, że:

- Igepa Polska  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Pokoju 18 B, 31-564 Kraków, dalej „ADO” jest  administratorem danych osobowych następujących osób fizycznych:

a)     reprezentantów naszych Klientów (pracowników);

b)     naszych Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,

dalej łącznie określanych jako „Usługobiorcy”.

5.2.          W przypadku, gdy dane osobowe Usługobiorców, o których mowa w pkt b. powyżej  nie zostały zebrane bezpośrednio od nich, informujemy, że zostały przekazane przez naszego Klienta z ramienia, którego występują. 

5.3.          W sprawie ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem mailowym - inspektor@igepa.pl

5.4.          Cele przetwarzania przez nas danych osobowych Usługobiorców:

a)       nawiązywanie, rozwijanie i prowadzenie współpracy z Klientem, rozpatrywanie reklamacji, ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b)      w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - świadczenie usług dostępu do serwisu IGEPA I-RYS (art.6 ust. 1 lit. b) RODO);

c)       wystawianie i obsługa faktur z tytułu usług świadczonych przez ADO, tj. obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

d)       marketingowe, tj.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO. Przesyłanie informacji handlowych (np. subskrypcja newslettera, konkursy, promocje itp.) jest możliwe po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej takiej informacji (art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123). Prowadzenie  komunikacji handlowo – marketingowej za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jest możliwe po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

5.5.          Dane osobowe Usługobiorców przechowywane będą przez czas świadczenia usług na rzecz Klienta, a po tym terminie do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia tych roszczeń).

5.6.          Usługobiorcom przysługuje prawo  żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5.7.          Usługobiorcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.8.          Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia prawidłowe świadczenie usług, w tym komunikację. Brak wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych oraz prowadzenie komunikacji handlowo - marketingowej może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.

5.9.          W zakresie  w jakim dane Usługobiorców są przetwarzane na podstawie zgody , można ją wycofać w dowolnym momencie , kontaktując się z ADO, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

5.10.       Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim takim jak organy administracji państwowej, jeżeli ADO zostanie zobowiązany do ich udostępnienia na podstawie przepisów prawa, a także naszym zaufanym podwykonawcom np. wspomagającym nas w organizacji działań marketingowych, IT, serwisowania oprogramowania, dostarczania usług teleinformatycznych itd.

 

6.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

6.1.          Igepa Polska sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo :

a)       zmiany ilości i rodzaju towarów będących w ofercie systemu internetowego I-RYS

b)      wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego I-RYS

c)       wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego I-RYS

d)      przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

6.2          Igepa Polska sp. z o.o. może wprowadzać zmiany do niniejszego regulaminu, o wprowadzonych zmianach Klient informowany jest za pośrednictwem Systemu I-RYS lub w drodze wiadomości e-mail, w przypadku gdy Klient nie wniesie sprzeciwu do wprowadzonych zmian w ciągu 14 dni od dnia ich doręczenia, uważa się, że wyraził zgodę na nowe postanowienia Regulaminu. Informacje o sprzeciwie co do treści wprowadzonych zmian, wraz z żądaniem usunięcia kont Klienta należy przesyłać na adres e-mail: igepa24@igepa.pl

6.3          Igepa Polska sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość poprawiania błędów w opisie produktów.

6.4          Igepa Polska sp. z o.o. zastrzega, iż prezentacje produktów wraz z opisem oraz ceną jednostkową umieszczone w systemie I-RYS nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

6.5          W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

6.6          W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony kierują je do rozstrzygnięcia właściwym miejscowo dla siedziby spółki  Igepa Polska sp. z o.o Sądom Powszechnym.